Báo SGGP Online,

Sẽ ban hành quy định mới để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nội dung bài viết được lấy tự động vào lúc 15:33:00 12/10/2021 theo đường link https://www.sggp.org.vn/se-ban-hanh-quy-dinh-moi-de-dap-ung-yeu-cau-cua-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang-767720.html
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cho rằng, cần thiết phải ban hành quy định mới thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1-11-2011), nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng.
Chiều 11-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin những nội dung được thảo luận, kết quả của Hội nghị Trung ương 4 diễn ra từ ngày 4 đến 7-10 tại Hà Nội.
Thông tin về Quy định những điều đảng viên không được làm, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cho rằng, cần thiết phải ban hành quy định mới thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1-11-2011), nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng.
Theo đó, dự thảo quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn giá trị, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cho rằng, Quy định này sẽ đảm bảo nội dung hết sức cụ thể, chặt chẽ, chính xác, rõ nội hàm, rõ hành vi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và xử lý khi đảng viên vi phạm.
TRẦN BÌNH